Alla inlägg av Andreas K

Nytt system för hantering av bokningar och bidragsansökningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver för närvarande ett projekt tillsammans med Göteborgs Stad, Malmö Stad och Umeå Kommun för att ta fram ett boknings- och bidragssystem. Målet är att projektet efter sitt slutförande i februari 2018 ska mynna ut i en gemensam molntjänst med ett utbud av e-tjänster.

Systemet är till för föreningar, privatpersoner och företag som behöver boka lokaler och söka bidrag för sin verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.

Sveriges Föreningssystem för en positiv dialog med SKL angående det nya systemet och målet är att föreningar ska kunna fortsätta föra närvaro i det system de idag använder:

Vi ser väldigt positivt på detta projekt och den samordning som det kommer innebära. Detta är en perfekt tillfälle att samverka för att minska föreningars administration. Med hjälp av DAK-formatet har vi en unik möjlighet att se till att alla dagens föreningssystem kan exportera närvarodata till SKL:s nya bidragssystem. Detta kommer i förlängningen att underlätta för föreningarna samt öka utbudet av tjänster för desamma, säger Robert Larsén, ordförande i Sveriges Föreningssystem.

I nuläget har över 100 kommuner anmält intresse för att delta i upphandlingsprojektet av det nya boknings- och bidragssystemet.

Läs mer om projektet på SKL:s hemsida: skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/skolakulturfritid/bokningsochbidragssystemupphandling.8692.html

Ny medlem i Sveriges Föreningssystem

Vi hälsar Xenophon Ridskola välkommen som ny medlem i Sveriges Föreningssystem. Xenophon är ett administrativt system för ridskolor och har hjälpt ridsporten sedan 1986.

Eftersom ridsporten är stor blir det snabbt stora mängder med aktiviteter som ska redovisas. Därför gör användandet av DAK-formatet vid LOK-stödsrapporteringen arbetet för våra föreningar så väldigt mycket enklare och snabbare, säger Ragnar Elmquist på Xenophon Ridskola

I systemet finns över 25 000 ryttare och årligen närvaroförs 620 000 ledarledda aktiviteter på ridskolor över hela landet.

Detta innebär att det finns över 3 miljoner aktiviteter som närvaroförs i något av medlemsföretagens system.

Pågående dialog med Riksidrottsförbundet

Sveriges Föreningssystem har bjudit in Riksidrottsförbundet (RF) att bli medlemmar i branschorganisationen och deltaga i arbetsgruppen kring fortsatt utveckling av DAK-formatet. Vi för just nu en dialog för att komma fram till om DAK-formatet är en gångbar väg för att överföra närvarodata till RF:s IT-system IdrottOnline.

Då kraven från RF och sveriges kommuner skiljer sig åt har vi redan diskuterat vissa anpassningar av formatet för att bättre stödja IdrottOnlines struktur.

Fler stödjer DAK-formatet

Horsemanager, vars webbaserade administrationsverktyg för ridskolor hanterar cirka 20 000 ridande, är den senaste i raden av företag att ansluta sig till Sveriges Föreningssystem. Det innebär att ännu fler föreningar kommer att kunna exportera sin närvaro till standardformatet, DAK.

– Vi ser stora fördelar för våra föreningar med standardformatet, därför är det en självklarhet för oss att stödja det och vara med i Sveriges Föreningssystem, säger Jonas Bring på Horsemanager.

Företaget är baserat i Stenkullen och har varit verksamma sedan 2008.

Ny standard sparar miljoner ideella arbetstimmar

I Sverige finns uppemot 130 000 föreningar, varav 17 500 är idrottsföreningar. Dessa drivs till stor del ideellt. Att registrera och rapportera närvaro, exempelvis på träningar, matcher och andra aktiviteter, är en stor sak för alla föreningar då närvaron ligger till grund för både kommunalt och statligt aktivitetsstöd, vilka är idrottsföreningars enskilt största inkomstkällor.

En ny branschstandard för digitala aktivitetskort (DAK) syftar till att underlätta arbetet för alla föreningar och ideella ledare. Standarden möjliggör import och export till flera olika system och tjänster avsedda för föreningsadministration.

– Vi jobbar dagligen med att förenkla administrationen för landets alla ideella föreningar och ledare, så det är naturligt att en sådan viktig fråga för föreningarna får branschens samlade fokus, säger Robert Larsén, ordförande i branschorganisationen Sveriges Föreningssystem.

Den nya standarden innebär glada nyheter för landets alla föreningar som kan komma  att spara miljoner ideella arbetstimmar – varje år.

– DAK-formatet underlättar något enormt för våra ledare. De behöver bara fylla i närvaro på ett ställe och slipper arbeta i dubbla system. Det sparar oss mycket tid och ideella krafter, säger Rikard Karlsson i Kållered SK

Det finns idag tekniska krav som gör att föreningar ofta för närvaro i två olika system för att ha möjlighet till maximalt aktivitetsstöd från stat och kommun. Syftet med standardformatet är att överbrygga dessa krav och förenkla för föreningar och ledare.

Likt det standardiserade SIE-formatet för bokföringsprogram, möjliggör DAK-formatet export och import mellan olika föreningssystem. Detta medför även att valfriheten ökar i och med att föreningarna kan byta system utan att förlora värdefull data.

DAK-formatet innebär också en förenkling för stat och kommun, bidragsgivarna, att samla in korrekt närvarodata då deras system enbart behöver förhålla sig till ett standardiserat format. Inga integrationer med respektive föreningssystem behövs.

Standardformatet används sedan länge av flertalet kommuner i landet genom systemet ApN som togs fram av Umeå Kommun 2007.

– Vi ställer oss väldigt positiva till att branschen har enats om ett standardformat. Det förenklar för alla som ansöker om bidrag och även för dem som betalar ut pengarna, säger Lars Klefbohm på Umeå Kommun/ApN.

ApN och Umeå Kommun belönades med Guldlänken år 2008 för att de förenklat administrationen för såväl föreningen som kommunens handläggare. Förhoppningen är nu att fler kommuner och system ska anta branschens standard så att fler föreningar kan lägga mer tid på sina aktiviteter och mindre tid på att registrera dem.

Huvudsyften med DAK-formatet

  • Minskad tid på administration för Sveriges föreningar och ideella ledare då närvaro endast behöver föras på ett ställe
  • Ökad valfrihet för föreningar i och med att de kan byta system utan att förlora data
  • Enklare för bidragsgivarna (stat och kommun) att samla in korrekt närvarodata då det bara finns ett standardformat att förhålla sig till. Inga integrationer med respektive systemleverantör krävs.

Läs mer på sverigesforeningssystem.se eller kontakta:
Robert Larsén, ordförande i branschorganisationen Sveriges Föreningssystem
0730-268521
info@sverigesforeningssystem.se

Ny branschorganisation för föreningarnas bästa!

Enklare administration för landets alla ideella föreningar och ledare står överst på agendan för den nybildade branschorganisationen Sveriges Föreningssystem.

– Samtliga medlemsföretag verkar för ett aktivt och väl fungerande Föreningssverige och jobbar med digitala tjänster som underlättar och sparar tid för de hundratusentals ideella ledare som jobbar i föreningarna idag, säger ordförande Robert Larsén.

Bakom föreningen står 14 av landets största föreningssystem, det vill säga leverantörer av medlemsregister, närvarohantering, hemsidor och andra tjänster som underlättar vardagen för föreningar. Totalt närvaroförs över 2,4 miljoner aktiviteter i medlemsföretagens system årligen och mer än 175 000 ideella ledare använder systemen dagligen.

En av de viktigaste frågorna som Sveriges Föreningssystem driver handlar om att förankra ett standardformat för export och import av närvarodata, Digitalt Aktivitetskort (DAK).

– Att registrera och rapportera närvaro, exempelvis på träningar, matcher och andra aktiviteter, är en stor och viktig sak för alla föreningar i Sverige då det ligger till grund för både kommunalt och statligt aktivitetsstöd, vilka är två av föreningarnas absolut viktigaste inkomstkällor, fortsätter Robert Larsén

Sveriges Föreningssystem arbetar med föreningarnas bästa som ledstjärna och att förankra DAK-formatet som en självklarhet för alla som ansöker om och betalar ut bidrag till föreningar. Målet är att fler föreningar ska kunna lägga mer tid på sina aktiviteter och mindre tid på att registrera dem.