Om närvarohantering

I ideella föreningar har man sedan länge fört närvaro på sammankomster såsom träningar, matcher, tävlingar och möten. Detta gör man av flera olika skäl:

  • Föreningen vill veta vilka som deltagit vid flest tillfällen under under året
  • Närvaron ligger till grund för om medlemmen ska betala medlemsavgift
  • Uttagning till match grundas i många fall på träningsnärvaro

Föreningens största intäkt

Den kanske viktigaste anledningen att föra närvaro är att närvaron ger föreningar aktivitetsstöd. Detta betalas dels ut av landets kommuner och till idrottsföreningar betalas även statligt aktivitetsstöd ut, kallat LOK-stöd. Detta är tillsammans med det kommunala stödet den enskilt största intäkten för en idrottsförening (25%)*.

År 2014 betalades det ut totalt 588 miljoner kronor i aktivitetsstöd i till Sveriges idrottsföreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.

Historik

1971 infördes det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd). Stödet var ett bidrag till ungdomsorganisationernas lokala föreningar och storleken bestämdes av aktivitetsnivån. Idag utgår stödet till 24 kr per gruppaktivitet och 8 kr per deltagartillfälle.
Exempel: För en träning med tio ungdomar och en ledare får en förening 24 + (8×10) = 104 kr.

Under de 30 första åren fördes närvaron på utskrivna blanketter, s.k. närvarokort, som tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) eller respektive kommun. Varje lag/grupp redovisar närvaro på dessa blanketter och lämnar till föreningens kansli en eller två gånger per år. Kansliet räknar ihop alla blanketter och redovisar summorna till kommunen och/eller RF, som sedan betalar ut stödet till föreningen.

Idag ser det annorlunda ut. I och med digitalisering i början av 2000-talet växte en ny marknad fram. Flertalet företag började erbjuda medlemsregister och hemsidor, skräddarsydda efter föreningars och idrottsledares behov. Den viktigaste funktionen i dessa system är möjligheten för föreningar att föra närvaro digitalt; via webben eller mobila appar. Detta innebär att närvaron kan sammanställas automatiskt på det sätt som kommuner och RF satt upp ramar för. Inget manuellt räknande behövs längre.

Idag finns det ett tjugotal företag som erbjuder tjänster inom området. Varje dag arbetar tusentals ledare med att föra närvaro på aktiviteter i dessa system och totalt 2,4 miljoner aktiviteter närvaroförs årligen i något av medlemsföretagens system. Detta är ca 35% av de aktiviteter som föreningar ansöker om LOK-stöd för varje år.

Närvaro på resterande aktiviteter förs via Excelark, utskrivna blanketter, kommunala system eller via RF:s egna system IdrottOnline.

*Källa: Idrotten i siffror, 2013